گروه مهندسی آب

گروه مهندسی آب از گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

هادي  ثاني خاني
گروه مهندسي آب
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي منابع آب
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
پيام  خسروي نيا
گروه مهندسي آب
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: سازه هاي آبي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
يونس  خوشخو
گروه مهندسي آب
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: هواشناسي كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
پرويز  فتحي
گروه مهندسي آب
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم و مهندسي آبياري و زهكشي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
بختيار  كريمي
گروه مهندسي آب
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي آب
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
عيسي  معروف پور
گروه مهندسي آب
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم و مهندسي آب- گرايش آبياري و زهكشي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
بهروز  مهدي نژادياني
گروه مهندسي آب
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم و مهندسي آب
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
سامان  نيك مهر
گروه مهندسي آب
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: سازه هاي آبي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي