گروه آمار

گروه آمار از گروه های آموزشی دانشکده علوم پایه است.

کورش  ارزیده
گروه:  گروه آمار
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  نظری
نبز  اسمعیل زاده
گروه:  گروه آمار
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
هادی  امامی
گروه:  گروه آمار
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
کورش  دادخواه
گروه:  گروه آمار
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
شاهو  زارعی
گروه:  گروه آمار
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
سیروس  فتحی منش
گروه:  گروه آمار
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
خسرو  فضلی
گروه:  گروه آمار
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری