1403/03/05
کورش دادخواه

کورش دادخواه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55767146600
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی آمار کاربردی ، دانشگاه پوترا مالزی ، مالزی (1386 - 1389)
  عنوان رساله: Robust Kernel Density Function Estimation
 • کارشناسی ارشد آمار اقتصادی-اجتماعی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران (1377 - 1380)
  عنوان رساله: بررسی اریبی انتخاب و اثرات آن
 • کارشناسی آمار ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1372 - 1376)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Assessment of Hygiene Practices, Awareness, and Water Consumption Regarding Covid-19 Among Children in a Refugee Camp Kaywan Osman, Ata Amini, Kourosh Dadkhah, Jamil Bahrami, Mohamad Reza Kavianpour, salim Heddam, Niga Mawlood Ahmed, Elham Kamal Hama Rahim (2024)
برآورد عمق خاک با استفاده از متغیرهای محیطی به دست آمده از مدل رقومی ارتفاع و داده های سنجش از دور صلاح الدین زاهدی، کاکا شاهدی، محمود حبیب نژاد روشن، کریم سلیمانی، کورش دادخواه (1396)
Soil depth modelling using terrain analysis and satellite imagery: the case study of Qeshlaq mountainous watershed (Kurdistan, Iran) Salahudin Zahedi, Kaka Shahedi, Mahmod Habibnejad Rawshan, Karim Solimani, Kourosh Dadkhah (2017)
Non-parametric seismic hazard analysis in the presence of incomplete data Azad Yazdani, Sajad Mirzaie, Kourosh Dadkhah (2017)
Ball Recovery Consistency as a Performance Indicator in Elite Soccer Mohammad Maleki, Kourosh Dadkhah, Farhad Alahvisi (2016)
STUDIES ON MATURASE K SEQUENCES AND SYSTEMATIC CLASSIFICATION OF BULBOPHYLLUM IN PENINSULAR MALAYSIA Shahla Hosseini, Rusea Go, Kourosh Dadkhah, Ahmad Ainuddin Nuruddin (2012)
Relative Mutual Information Kourosh Dadkhah, Habshah Midi (2009)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Phylogenetic relationship of Bulbophyllum species (Orchidaceae) Based on plastid DNA sequence data Shahla Hosseini, Rusea Go, Ahmad Ainuddin Nuruddin, Kourosh Dadkhah, Faridah Qamaruz Zaman (2010)
سخنرانی
پایان نامه
خوشه بندی استوار بر اساس برآورد چگالی هسته الهام رضایی، کورش دادخواه (1401)
رگرسیون خطی چند متغیره استوار در ابعاد بالا شیوا شاکری، کورش دادخواه (1400)
بررسی نمودارهای کنترل فرایند آماری استوار روژین رحیمی کاکه جوب، کورش دادخواه (1397)
مطالعه ای در آزمون های همگنی واریانس ها در برابر فرض مخالف مرتب شده سوما خانزاد مجیدی، نبز اسمعیل زاده، کورش دادخواه (1395)
برآورد تابع چگالی در حضور داده های پرت عزیز اسدی، کورش دادخواه، خسرو فضلی (1395)
تحلیل واریانس استوار بر اساس روش های جستجوی پیشرو و جایگشتی ادریس صمدی تودار، کورش دادخواه، نبز اسمعیل زاده (1394)
کشف داده های پرت براساس چگالی در داده های چندمتغیره شیما عبادی ساعتلو، کورش دادخواه (1394)
کاربرد تخمین های ناپارامتریک در تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه سجاد میرزایی، آزاد یزدانی، کورش دادخواه (1393)

علایق پژوهشی

 • برآورد استوار چگالی
 • کشف داده پرت
 • آمار استوار کاربردی
بیشتر

دانشجویان

 • سوما خانزاد مجیدی
  نام: سوما خانزاد مجیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: کارشناسی ارشد آمار ریاضی
  پایان نامه:
 • سجاد میرزائی
  نام: سجاد میرزائی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران گرایش زلزله
  پایان نامه:
 • عزیز اسدی
  نام: عزیز اسدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: کارشناسی ارشد آمار ریاضی
  پایان نامه:
 • ادریس صمدی تودار
  نام: ادریس صمدی تودار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: کارشناسی ارشد آمار ریاضی
  پایان نامه:
 • شیما عبادی ساعتلو
  نام: شیما عبادی ساعتلو
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: کارشناسی ارشد آمار ریاضی
  پایان نامه:
 • آرزو مرادی
  نام: آرزو مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: کارشناسی ارشد آمار ریاضی
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • هیئت علمی گروه آمار دانشگاه کردستان (1390 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه آمار دانشگاه کردستان (1397 - ادامه دارد)
 • مدیر اداره نظارت و سنجش در دانشگاه علم و فرهنگ (1381 - 1386)
 • هیئت علمی گروه آمار دانشگاه علم و فرهنگ (1381 - 1386)
 • مدیر کنترل پروژه برنامه ملی توسعه گردشگری ایران با همکاری WTO و UNDP (1379 - 1381)
 • کارشناس آمار (1378 - 1379)
بیشتر