گروه مرتع و آبخیزداری

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مرتع و آبخیزداری

گروه مرتع و آبخیزداری از گروه های آموزشی دانشکده منابع طبیعی است.

شيركو  ابراهيمي محمدي
گروه مرتع و آبخيزداري
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: علوم و مهندسي آبخيزداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
خالد  اوسطي
گروه مرتع و آبخيزداري
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: علوم و مهندسي آبخيزداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
حامد  جنيدي جعفري
گروه مرتع و آبخيزداري
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: مهندسي منابع طبيعي-مرتعداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
كامران  چپي
گروه مرتع و آبخيزداري
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: مهندسي منابع آب و آبخيزداري
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
بهرام  قلي نژاد بداغ
گروه مرتع و آبخيزداري
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: مرتعداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
پرويز  كرمي
گروه مرتع و آبخيزداري
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: علوم مرتع
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي