گروه مدیریت بازرگانی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت بازرگانی

گروه مدیریت بازرگانی از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

زینب  آئینی
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
آرمان  احمدی زاد
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
جعفر  باپیری
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
رضا  شافعی
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
فخرالدین  معروفی نقدهی
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
سید محمد  موسوی جد
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
خبات  نسائی
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
فرهاد  وفایی
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
پرویز  کفچه
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
سالار  کهزادی
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی