گروه مدیریت بازرگانی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت بازرگانی

گروه مدیریت بازرگانی از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

آرمان  احمدي زاد
گروه مديريت بازرگاني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: مديريت سيستمها
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
رضا  شافعي
گروه مديريت بازرگاني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: مديريت بازرگاني- بازاريابي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
پرويز  كفچه
گروه مديريت بازرگاني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: مديريت استراتژيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
فخرالدين  معروفي نقدهي
گروه مديريت بازرگاني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: مديريت بازرگاني
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
سيد محمد  موسوي جد
گروه مديريت بازرگاني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: مديريت بازرگاني
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
خبات  نسائي
گروه مديريت بازرگاني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: مديريت بازرگاني
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
فرهاد  وفايي
گروه مديريت بازرگاني
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: مديريت صنعتي - پژوهش عملياتي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري