1403/01/31
خبات نسائی

خبات نسائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 125
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدیریت-مدیریت بازاریابی بین الملل ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1388 - 1393)
    عنوان رساله: طراحی و تبیین مدل تمایل خرید مصرف کننده بین المللی با محوریت کشور مبدأ و مؤلفه های فرهنگی قومی (مورد مطالعه: صنعت مصالح ساختمانی)
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1384 - 1386)
    عنوان رساله: شناسائی عوامل موثر بر خرید خودرو شخصی با تاکید بر مدل شیفمن
  • کارشناسی مدیریت صنعتی ، دانشگاه تهران ، ایران (1380 - 1384)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
سمینار ترویج تعاون خبات نسائی (1397)
تدریس در کارگاه
Health Mini MBA خبات نسائی (1399)
پایان نامه
شناسایی کهن‌الگوهای مؤثر بر هویت برند (موردمطالعه: صنعت بیمه) مهری احمدپور، خبات نسائی، رضا شافعی (1402)
شناسایی عوامل تاثیرگذار در انجام خرید آنلاین از طریق رویکرد کیفی شبکه نگاری علیرضا پورحیدری، آرمان احمدی زاد، خبات نسائی (1399)
شناسایی عوامل تاثیرگذار در انجام خرید آنلاین از طریق رویکرد کیفی شبکه نگاری علیرضا پورحیدری، آرمان احمدی زاد، خبات نسائی (1399)
اثر بازاریابی توصیهای بر میزان مقاومت مصرفکننده در برابر جایگزینی برند کالای تند مصرف فرشته احمدی، رضا شافعی، فرهاد وفایی، سید محمد موسوی جد، خبات نسائی (1399)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

سوابق اجرایی

  • رئیس مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه کردستان (1397 - 1399)
بیشتر