1403/01/31
جعفر باپیری

جعفر باپیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-5236-6782
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: