گروه مهندسی بیوسیستم

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی بیوسیستم

گروه ماشین های کشاورزی از گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

ناصر  بهروزي خزاعي
گروه مهندسي بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك ماشين هاي كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
جلال  خدائي
گروه مهندسي بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك ماشين هاي كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
حسين  درويشي
گروه مهندسي بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك ماشين هاي كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
سميرا  زارعي
گروه مهندسي بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
پيمان  سلامي
گروه مهندسي بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي-انرژي در كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
هادي  صميمي اخيجهاني
گروه مهندسي بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي بيو سيستم
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
هيوا  گل پيرا
گروه مهندسي بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك ماشين هاي كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
كاوه  ملازاده
گروه مهندسي بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي مكانيك ماشين هاي كشاورزي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
محمد رضا  ملكي
گروه مهندسي بيوسيستم
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: مهندسي بيوسيستم
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي