گروه علوم زمین

توضیحاتی در مورد این دپارتمان پژوهشی ثبت نشده است!

فرهاد  احمدنژاد
گروه:  گروه علوم زمین
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
هادی  امین رسولی
گروه:  گروه علوم زمین
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
فاطمه  سرجوقیان
گروه:  گروه علوم زمین
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
محمد  شریفی
گروه:  گروه علوم زمین
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
محمد  فتح اللهی
گروه:  گروه علوم زمین
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
مهدی  کرد
گروه:  گروه علوم زمین
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی