گروه علوم زمین

هادي  امين رسولي
گروه علوم زمين
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
فاطمه  سرجوقيان
گروه علوم زمين
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زمين شناسي- پترولوژي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
محمد  فتح اللهي
گروه علوم زمين
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: زمين شناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
مهدي  كرد
گروه علوم زمين
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: هيدروژئولوژي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي