1403/01/31
محمد شریفی

محمد شریفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6516526
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی چینه شناسی و فسیل شناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1393 - 1398)
    عنوان رساله: زیست چینهنگاری، محیط رسوبی و ارزیابی توان هیدروکربنزائی سازندهای سرچشمه و سنگانه در ناحیه کپهداغ غربی، شمال شرق ایران
  • کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1389 - 1392)
    عنوان رساله: پالینواستراتیگرافی،پالینوفاسیس و ارزیابی پتانسیل و کربورزایی سازند سرچشمه در چاه توس 0
  • کارشناسی زمین شناسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1385 - 1389)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Early Miocene larger benthic foraminifera from the northwestern Tethyan Seaway (NW Iran): new findings on Shallow Benthic Zone 25 Mohsen Yazdi-Moghadam, Mehdi Sarfi, Ebrahim Ghasemi-Nejad, Abbas Sadeghi, Mohammad Sharifi (2021)
Reservoir quality of the Surmeh (Arab-D) reservoir in the context of sequence stratigraphy in Salman Field, Persian Gulf Ebrahim Sfidari, Mohammad Sharifi, Abdolhosein Amini, Seyed Mohammad Zamanzadeh, Ali Kadkhodaie (2021)
پالینولوژی، پالینوفاسیس و پالئواکولوژی سازندهای سرچشمه و سنگانه در ناحی هی کپه داغ غربی محمد شریفی، ابراهیم قاسمی نژاد، محسن یزدی مقدم، مریم اختری، علی شکاری فرد (1399)
پالینولوژی سازند بازیاب در برش بازیاب، ایران مرکزی محمد شریفی، ابراهیم قاسمی نژاد، مریم اختری، مهدی صرفی، محسن یزدی مقدم (1397)
Marine palynology and environmental interpretation of the Lower Cretaceous (Barremian?–Aptian) rock units in the Koppeh-Dagh Basin, NE Iran Mohammad Sharifi, Ebrahim Ghasemi-Nejad, Mehdi Sarfi, Mohsen Yazdi-Moghadam, Mostafa Tarjani-Salehani, Maryam Akhtari (2018)
Early Barremian orbitolinid record from the Moghan area, NW Iran: Northern margin of the Neotethys Mohsen Yazdi-Moghadam, Mehdi Sarfi, Mohammad Sharifi, Behrooz Ariafar, Fereshteh Sajjadi, Parisa Abbasi (2017)
Spectral gamma-ray logs and palaeoclimate change? Permian–Triassic, Persian Gulf Ebrahim Ghasemi-Nejad, Alastair Ruffell, Hossein Rahimpour-Bonab, Mohammad Sharifi, Behzad Soltani, Ebrahim Sfidari (2015)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
کتاب
اطلس رنگی رسوبات و سنگ های کربناته در زیر میکروسکوپ حسین پیرخراطی، بهزاد سلطانی، محمد شریفی (1396)