گروه علوم تربیتی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم تربیتی

گروه علوم تربیتی از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

كيوان  بلند همتان
گروه علوم تربيتي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: فلسفه ي تربيت
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
سيد مهدي  حسيني
گروه علوم تربيتي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: علوم تربيتي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
محمد امجد  زبردست
گروه علوم تربيتي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
جمال  سليمي
گروه علوم تربيتي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: علوم تربيتي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
ناصر  شيربگي
گروه علوم تربيتي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: مديريت آموزشي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
مهدي  صالحي
گروه علوم تربيتي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: مديريت آموزشي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
نعمت اله  عزيزي
گروه علوم تربيتي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: برنامه ريزي آموزشي
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: نظري
خليل  غلامي
گروه علوم تربيتي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: علوم تربيتي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري