گروه ژئومورفولوژی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه ژئومورفولوژی

گروه جغرافیای طبیعی از گروه‌های آموزشی دانشکده منبع طبیعی است.

سعيد  خضري
گروه ژئومورفولوژي
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: ژئومورفولوژي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
ممند  سالاري
گروه ژئومورفولوژي
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: جغرافياي طبيعي- ژئومورفولوژي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
هيمن  شهابي
گروه ژئومورفولوژي
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: سنجش از دور/ GIS
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
حامد  قادرمزي
گروه ژئومورفولوژي
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق:
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
هادي  نيري
گروه ژئومورفولوژي
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: جغرافياي طبيعي/ ژئومورفولوژي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي