گروه ژئومورفولوژی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه ژئومورفولوژی

توضیحاتی در مورد این دپارتمان پژوهشی ثبت نشده است!

داود  جمینی
گروه:  گروه ژئومورفولوژی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
سعید  خضری
گروه:  گروه ژئومورفولوژی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
ممند  سالاری
گروه:  گروه ژئومورفولوژی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
هیمن  شهابی
گروه:  گروه ژئومورفولوژی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
حامد  قادرمزی
گروه:  گروه ژئومورفولوژی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
هادی  نیری
گروه:  گروه ژئومورفولوژی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
فرزاد  ویسی
گروه:  گروه ژئومورفولوژی
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی