1403/01/31
فرزاد ویسی

فرزاد ویسی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن: