گروه جامعه شناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه جامعه شناسی

كمال  خالق پناه
گروه جامعه شناسي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: جامعه شناسي فرهنگي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
سعيد  خاني
گروه جامعه شناسي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: جمعيت شناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
حسين  دانش مهر
گروه جامعه شناسي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: جامعه شناسي توسعه
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
اميد  قادرزاده
گروه جامعه شناسي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: جامعه شناسي سياسي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
جمال  محمدي
گروه جامعه شناسي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: جامعه شناسي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري