1403/01/31
فواد حبیبی

فواد حبیبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-0763-2065
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: نقدی بر ایدئولوژی های پایان: آموزه های روانکاوی برای مطالعات سینمایی
 • کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ، دانشگاه تهران ، ایران (1383 - 1386)
  عنوان رساله: گفتمان، هویت و هژمونی: واسازی گفتمان هویت ملی در ایران
 • کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی ، دانشگاه تهران ، ایران (1379 - 1383)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

علایق پژوهشی

 • فلسفۀ مدرن و معاصر
 • اندیشۀ سیاسی و اجتماعی
 • مطالعات رسانه ها
 • جامعه شناسی سینما
بیشتر