گروه آمار

گروه آمار از گروه‌های آموزشی دانشکده علوم پایه است.

كورش  ارزيده
گروه آمار
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: آمار
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: نظري
نبز  اسمعيل زاده
گروه آمار
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: آمار
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
كورش  دادخواه
گروه آمار
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: آمار كاربردي (استوار)
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
شاهو  زارعي
گروه آمار
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: آمار
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
سيروس  فتحي منش
گروه آمار
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: آمار
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
خسرو  فضلي
گروه آمار
دانشكده علوم پايه
حوزه تحقیق: آمار
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري