گروه علوم زیستی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم زیستی

گروه علوم زیستی از گروه های آموزشی دانشکده علوم پایه است.

مراحم  آشنگرف
گروه:  گروه علوم زیستی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
شمس الدین  احمدی
گروه:  گروه علوم زیستی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
شهلا  حسینی
گروه:  گروه علوم زیستی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
مسعود  حیدری زاده
گروه:  گروه علوم زیستی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
فرنوش  خسروبخش
گروه:  گروه علوم زیستی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
محمدعلی  زارعی
گروه:  گروه علوم زیستی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
راحله  شاکری
گروه:  گروه علوم زیستی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
لقمان  علائی
گروه:  گروه علوم زیستی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
لقمان  ملکی
گروه:  گروه علوم زیستی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی