گروه مرتع و آبخیزداری

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مرتع و آبخیزداری

گروه مرتع و آبخیزداری از گروه های آموزشی دانشکده منابع طبیعی است.

شیرکو  ابراهیمی محمدی
گروه:  گروه مرتع و آبخیزداری
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
خالد  اوسطی
گروه:  گروه مرتع و آبخیزداری
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
حامد  جنیدی جعفری
گروه:  گروه مرتع و آبخیزداری
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
کامران  چپی
گروه:  گروه مرتع و آبخیزداری
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
عطااله  شیرزادی
گروه:  گروه مرتع و آبخیزداری
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
بهرام  قلی نژاد بداغ
گروه:  گروه مرتع و آبخیزداری
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
پرویز  کرمی
گروه:  گروه مرتع و آبخیزداری
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی