گروه مهندسی بیوسیستم

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی بیوسیستم

گروه ماشین های کشاورزی از گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

ناصر  بهروزی خزاعی
گروه:  گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
جلال  خدائی
گروه:  گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
حسین  درویشی
گروه:  گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
سمیرا  زارعی
گروه:  گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
پیمان  سلامی
گروه:  گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
هادی  صمیمی اخیجهانی
گروه:  گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
هیوا  گل پیرا
گروه:  گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
کاوه  ملازاده
گروه:  گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
محمد رضا  ملکی
گروه:  گروه مهندسی بیوسیستم
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی