گروه علوم و مهندسی خاک

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم و مهندسی خاک

گروه خاکشناسی از گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

سيد محمدطاهر  حسيني
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: خاكشناسي
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تجربي
ناصر  خالق پناه
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فرسايش و حفاظت خاك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
مسعود  داوري
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم و مهندسي خاك-گرايش فيزيك و حفاظت خاك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
زاهد  شريفي
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم و مهندسي خاك (گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك)
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
محمدعلي  محمودي
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيك و حفاظت خاك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
كمال  نبي اللهي
گروه علوم و مهندسي خاك
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم و مهندسي خاك، گرايش پيدايش،رده بندي و ارزيابي خاك
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي