گروه علوم و مهندسی خاک

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم و مهندسی خاک

گروه خاکشناسی از گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

سید محمدطاهر  حسینی
گروه:  گروه علوم و مهندسی خاک
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  تجربی
ناصر  خالق پناه
گروه:  گروه علوم و مهندسی خاک
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
مسعود  داوری
گروه:  گروه علوم و مهندسی خاک
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
زاهد  شریفی
گروه:  گروه علوم و مهندسی خاک
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
محمدعلی  محمودی
گروه:  گروه علوم و مهندسی خاک
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
کمال  نبی اللهی
گروه:  گروه علوم و مهندسی خاک
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی