1403/03/05

سید محمدطاهر حسینی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 268
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 087 33669095

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
پیش بینی کلاس تناسب اراضی یونجه، سیب زمینی و گندم آبی با استفاده از ماشین یادگیری جنگل تصادفی و داده های کمکی بهاره زندی آلی پینک، کمال نبی اللهی، سید محمدطاهر حسینی، محمدعلی محمودی (1400)
Simultaneous Prediction of Several Soil Properties Related to Engineering Uses Based on Laboratory Vis-NIR Reflectance Spectroscopy Masoud Davari, Salah Aldin Karimi, Hossein Ali Bahrami, sayed mohammad taher Hossaini, Soheyla Fahmideh (2021)
Remediation of heavy metals and enhancement of fertilizing potential of a sewage sludge by the synergistic interaction of woodlice and earthworms Nesa Ahadi, zahed Sharifi, sayed mohammad taher Hossaini, Amin Rostami, Giancarlo Renella (2020)
ارزیابی اثر جایگاه شیب و تخریب جنگل بر روی شاخص کیفیت خاک سروه مرادی، کمال نبی اللهی، سید محمدطاهر حسینی (1398)
برآورد برخی ویژگی های مبنایی خاک توسط طیف سنجی مرئی - مادون قرمز نزدیک در استان کردستان صلاح الدین کریمی، مسعود داوری، حسینعلی بهرامی، ابراهیم بابائیان، سید محمدطاهر حسینی (1396)
تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه داروئی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) سعیده رحیم زاده، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، علیرضا عیوضی، سید محمدطاهر حسینی (1392)
تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس محصول گیاه داروئی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) سعیده رحیم زاده، یوسف سهرابی، غلامرضا حیدری، علیرضا عیوضی، سید محمدطاهر حسینی (1390)
کاربرد شبکه های مصنوعی عصبی و رگرسیون چند متغییره در برآورد عملکرد گندم دیم منطقه قروه استان کردستان سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، پرویز فتحی، معروف سی و سه مرده (1386)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
روش های مختلف درون یابی کربن آلی خاک (مطالعۀ موردی اراضی دشت قروه، استان کردستان) مولود میرزایی، محمدعلی محمودی، سید محمدطاهر حسینی (1393)
بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و هیومیک اسید بر نیترات ردوکتاز و پروتئین در دو رقم توت فرنگی تحت کاربرد مالچ حسن مرادیان، ناصر قادری، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی (1393)
اثرکود بیولوژیک و هیومیک اسید بر کربوهیدراتهای محلول کل در دو رقم توت فرنگی تحت کاربرد مالچ حسن مرادیان، ناصر قادری، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی (1393)
اثرکودبیولوژیک و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات رویشی توت فرنگی تحت کاربرد مالچ حسن مرادیان، ناصر قادری، محمود کوشش صبا، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی (1393)
تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر تحمل خشکی در توت فرنگی رقم کویین الیزا (Fragaria x ananassa cv. Queen Eliza) لیلی محمدی، تیمور جوادی، ناصر قادری، سید محمدطاهر حسینی، یونس رضایی دانش (1392)
تعیین ضرایب محلی تشعشع درمعادله ی پنمن مانتیث برای استان کردستان عیسی معروف پور، صباح محمدی، سید محمدطاهر حسینی (1389)
پیامد کاربرد کودهای آلی در یک خاک آلوده به سرب ، روی وکادمیوم بر برخی از ویژگی های ییولوژیکی خاک نثار اله ویسی، علی اکبر صفری سنجانی، سید محمدطاهر حسینی، زاهد شریفی (1389)
بررسی برخی خصوصیات شیمیایی خاک مزرعه به دنبال کاربرد کودهای بیولوژیک سعیده رحیم زاده، یوسف سهرابی، سید محمدطاهر حسینی (1389)
نوآوری
پایان نامه
نقشه برداری شاخص تناسب اراضی و تولید پیش بینی شده گندم آبی، یونجه و سیب زمینی بهاره زندی آلی پینک، سید محمدطاهر حسینی، کمال نبی اللهی، محمدعلی محمودی (1398)
بررسی توان روش های زیستی در افزایش ارزش کودی لجن حاصل از فاضلاب شهری نساء احدی، سید محمدطاهر حسینی، زاهد شریفی، امین رستمی (1397)
ارزیابی اثر جنگل تراشی بر روی کیفیت خاک با استفاده از شاخص های کیفیت خاک سروه مرادی، کمال نبی اللهی، سید محمدطاهر حسینی (1396)
برآورد برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک با استفاده از رفتارسنجی طیفی خاک صلاح الدین کریمی، حسینعلی بهرامی، مسعود داوری، سید محمدطاهر حسینی، ابراهیم بابائیان (1395)
پیش بینی مادۀ آلی خاک بر اساس شاخص های خاک، توپوگرافی و دادههای سنجش از دور با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی مولود میرزایی، محمدعلی محمودی، سید محمدطاهر حسینی، مهتاب پیرباوقار (1394)
بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی توت فرنگی تحت کاربرد مالچ حسن مرادیان، محمود کوشش صبا، ناصر قادری، سید محمدطاهر حسینی، تیمور جوادی (1393)
ارزیابی پیامدهای کارکرد جنگل چرایی (مطالعه موردی هواره خول) مریم آزادبخت، فرشاد یزدیان، هدایت اله غضنفری، سید محمدطاهر حسینی، مهتاب پیرباوقار (1392)
تاثیر قارچ مایکوریزا بر جذب برخی عناصر غذایی و صفات مرتبط با تحمل خشکی در دو رقم توت فرنگی لیلی محمدی، تیمور جوادی، سید محمدطاهر حسینی، ناصر قادری (1392)
ارزیابی راندمان سیستم آبیاری نواری مزارع دشت زرینه رود میاندوآب حجت وطن خواه، عیسی معروف پور، سید محمدطاهر حسینی (1389)
اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و صفات فیزیولوژیکی ارقام نخود در شرایط کردستان عادل مفاخری، سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد (1389)
تآثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و میزان تولید اسانس گیاه دارویی بادرشبو(Dracocephalum moldavica L) سعیده رحیم زاده، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی، علیرضا عیوضی، سید محمدطاهر حسینی (1388)
اثر تنش خشکی بر ویژگی های مورفولوژیکی و آنزیم های پراکسیدازی گلرنگ بهاره در شرایط کردستان محمد انصاری، سید محمدطاهر حسینی، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد، یوسف سهرابی (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
نقشه برداری رقومی کلاس های خاک در استان کردستان کمال نبی اللهی، سید محمدطاهر حسینی، روح الله تقی زاده مهرجردی (1400)