1403/03/05
ناصر خالق پناه

ناصر خالق پناه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 5
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم و مهندسی خاک- گرایش فرسایش و حفاظت خاک ، دانشگاه تهران ، ایران (1389 - 1395)
    عنوان رساله:
  • کارشناسی ارشد خاکشناسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1384)
    عنوان رساله:
  • کارشناسی خاکشناسی ، دانشگاه بوعلی سینا - همدان ، ایران (1377 - 1381)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
بررسی عملکرد بندهای اصلاحی در دانه بندی رسوبات در حوضه متأثر از جریان واریزه (ننور بانه) هیوا بایز شریف، ناصر خالق پناه، مسعود داوری، محمد رحیم زاده (1402)
تأثیر زئولیت و نیتروژن بر برخی ویژگی های مبنایی خاک و عملکرد گندم در تناوب سیب زمینی - گندم پرستو اصلانی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی، فرزاد حسین پناهی قروچای، ناصر خالق پناه (1400)
مقایسه و ارزیابی کارائی مدل های RUSLE و RUSLE2 در برآورد هدررفت خاک در دامنه های مرتعی حوضه خامسان کردستان ناصر خالق پناه، مهدی شرفا، حسین اسدی، منوچهر گرجی، مسعود داوری (1397)
کارایی مدل WEPP در برآورد رواناب و هدررفت خاک در مراتع سنگریزه ای حوضه خامسان کردستان ناصر خالق پناه، حسین اسدی، مهدی شرفا، منوچهر گرجی، مسعود داوری (1396)
Modeling soil loss at plot scale with EUROSEM and RUSLE2 at stony soils of Khamesan watershed, Iran Naser Khaleghpanah, Mahdi Shorafa, Hossein Asadi, Manuchehr Gorji, Masoud Davari (2016)
Sorption behavior of cesium and strontium in selected soils of semiarid and arid regions of Iran Raiehe Mirkhani, Mohammad Hassan Roozitalab, Naser Khaleghpanah, Abbas Majdabadi (2012)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تعیین پهنه آبی رودخانه در مناطق کوهستانی با استفاده از شاخص MNDWI سیده انیسه قضایی، ناصر خالق پناه، سامان نیک مهر (1401)
برآورد پارامتر مقیاس به روش های مختلف جهت تخمین مدل نگه داشت رطوبتی خاک آریا و پاریس زیبا ذالوایی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی، ناصر خالق پناه، سیما اصغر زاد دانش (1394)
استفاده از نرم افزار RETC جهت برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک سیما اصغر زاد دانش، بهروز مهدی نژادیانی، مسعود داوری، ناصر خالق پناه (1393)
بررسی پراکنش سزیم و استرونسیوم در خاکهای مناطق کرج و اشتهارد و ارتباط آن با خصوصیات خاک رایحه میرخانی، ناصر خالق پناه، عباس مجدآبادی، نجات پیرولی بیرانوند (1390)
مقایسه میزان جذب سزیم و استرونسیوم در خاکهای آهکی مناطق مرکزی ایران رایحه میرخانی، عباس مجدآبادی، سیدجواد احمدی، ناصر خالق پناه، علی شیرزادی (1390)
بررسی ضریب توزیع سزیم در دو خاک کشاورزی و لم یزرع ناصر خالق پناه، عباس مجدآبادی، رایحه میرخانی، سعداله تیموری (1389)
مقایسه ضریب توزیع استرونسیوم در دو خاک با خصوصیات مختلف رایحه میرخانی، محمد حسن روزیطلب، ناصر خالق پناه، سعداله تیموری (1389)
Physico-chemical characteristics and clay mineralogy of selected soils in arid and semiarid regions of Iran Raiehe Mirkhani, Mohammad Hassan Roozitalab, Naser Khaleghpanah, najmeh rezaee, Saadollah Teimouri (2010)
The adsorption of Strontium on soils developed in arid region as influenced by clay content and soluble cations Naser Khaleghpanah, Mohammad Hassan Roozitalab, Abbas Majdabadi, Raiehe Mirkhani (2010)
Soil sorption of cesium on calcareous soils of Iran Raiehe Mirkhani, Mohammad Hassan Roozitalab, Saadollah Teimouri, Naser Khaleghpanah (2010)
تدریس در کارگاه
پایان نامه
ارزیابی فاکتورهای مؤثر بر فرسایش‌پذیری خاک‌های آهکی به وسیله شبیه ساز باران شادیه ابوالقاسمی، مسعود داوری، ناصر خالق پناه (1401)
ارزیابی فرسایش خاک و بار رسوب با استفاده از GIS و RS الهام احمدی اقدم، مسعود داوری، عارف بهمنی، ناصر خالق پناه (1400)
تأثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات هیدروفیزیکی و هدررفت خاک بهمن سعیدپور، مسعود داوری، صلاح الدین مرادی، ناصر خالق پناه (1399)
اثرات کاربرد بیوچار بر روی ویژگی های فیزیکی خاک های شنی میلاد الله ویسی، محمدعلی محمودی، ناصر خالق پناه (1398)
اثر اصلاح کننده بیوچار بر روی جذب و آبشویی نیترات در ستون های خاک شرمین میرکی، محمدعلی محمودی، ناصر خالق پناه (1398)

علایق پژوهشی

  • فرسایش و حفاظت خاک، تکنیکهای هسته ای در مطالعات خاکشناسی، سنجش از دور، سامانه های اطلاعات جغرافیایی
بیشتر