گروه جنگلداری

گروه جنگلداری از گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

مهتاب  پيرباوقار
گروه جنگلداري
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: جنگلداري
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
وحيد  حسيني
گروه جنگلداري
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: جنگلداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
زاهد  شاكري
گروه جنگلداري
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: جنگلشناسي و اكولوژي جنگل
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
نقي  شعبانيان
گروه جنگلداري
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: جنگلداري
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
هدايت اله  غضنفري
گروه جنگلداري
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: جنگلداري / مديريت جنگل
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
لقمان  قهرماني
گروه جنگلداري
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: بيومتري جنگل
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
كيومرث  محمدي سماني
گروه جنگلداري
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
احمد  ولي پور
گروه جنگلداري
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: جنگلداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي