گروه جامعه شناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه جامعه شناسی

توضیحاتی در مورد این دپارتمان پژوهشی ثبت نشده است!

لقمان  امامقلی
گروه:  گروه جامعه شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
فواد  حبیبی
گروه:  گروه جامعه شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
کمال  خالق پناه
گروه:  گروه جامعه شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
سعید  خانی
گروه:  گروه جامعه شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
حسین  دانش مهر
گروه:  گروه جامعه شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
امید  قادرزاده
گروه:  گروه جامعه شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
جمال  محمدی
گروه:  گروه جامعه شناسی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری