گروه مهندسی شیمی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی شیمی

توضیحاتی در مورد این دپارتمان پژوهشی ثبت نشده است!

امید  احمدی
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
فرانک  اخلاقیان طاب
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
روجیار  اکبری سنه
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
رضا  بیگزاده
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
مهرداد  خامفروش
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
فرهاد  رحمانی چیانه
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
سیدامید  رستگار
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی