1402/12/15
فرانک اخلاقیان طاب

فرانک اخلاقیان طاب

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 457
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Innovative magnetic catalyst facilitates biodiesel production via transesterification of sunflower and waste cooking oils Ali Godarzi, Pouya Vaziri, Faranak Akhlaghiantab, Farhad Rahmani Chianeh, Milad Khaledian (2023)
حذف کروم (VI) از پساب های مصنوعی با استفاده از جاذب سلولزی فرانک اخلاقیان طاب، شکیلا مرادی (1401)
Photodegradation of ciprofloxacin in water using photocatalyst of zinc oxide nanowires doped with copper and cerium oxides Maryam Mirzaei Chikan Sofla, Faranak Akhlaghiantab, Farhad Rahmani Chianeh (2019)
CuO/WO3/TiO2 photocatalyst for degradation of phenol wastewater Faranak Akhlaghiantab, Azade Najafi (2018)
Nanostructured Fe2O3/Al2O3 adsorbent for removal of As (V) from water Faranak Akhlaghiantab, Bubak Souri, Zahra Mohamadi (2017)
Surface investigation and catalytic activity of iron-modified TiO2 Somayeh Sohrabi, Faranak Akhlaghiantab (2016)
شبیه سازی اکسایش ناقص متان در واکنشگاه غشایی اکسیژن گزین فرانک اخلاقیان طاب، سمیه اسماعیل زاده انزابی (1394)
Fe/TiO2 Catalyst for Photodegradation of Phenol in Water Faranak Akhlaghiantab, Somayeh Sohrabi (2015)
Removal of Phenolic Compounds by Adsorption on Nano Structured Aluminosilicates Faranak Akhlaghiantab, Mohammad Ghadermazi, Bentolhoda Chenarani (2014)
Comparison of Sol-Gel Methods for Washcoating Metallic Substrates Faranak Akhlaghiantab, Jafar Towfighi, Ali Mohajeri, Akbar Zamaniyan (2010)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کاربرد اکسید گرافن در تولید بیودیزل با استفاده از روغن آفتابگردان سارا قوامی، فرانک اخلاقیان طاب، فرهاد رحمانی چیانه (1401)
تولید بیودیزل از روغن آفتابگردان با استفاده از کاتالیست مغناطیسی علی گودرزی، فرانک اخلاقیان طاب، فرهاد رحمانی چیانه (1400)
بهینه سازی شرایط ساخت هیدروترمال نانولوله های دی اکسید تیتانیوم پریسا نظری، فرانک اخلاقیان طاب، محسن منصوری (1400)
Biodiesel Production from Sunflower Oil by Sonochemically Synthesized K2O/Talc Heterogeneous Catalyst Kavan Ghavami, Faranak Akhlaghiantab, Farhad Rahmani Chianeh (2019)
Mercury Removal from Wastewater by Straw of Wheat Adsorbent Mona Vatandoost, Faranak Akhlaghiantab (2019)
Degradation of pharmacetutical (ciprofloxacin) wastewater using zinc oxide nanowire doped with copper oxide Maryam Mirzaei Chikan Sofla, Faranak Akhlaghiantab, Farhad Rahmani Chianeh (2018)
حذف آرسنات از آب با استفاده از جاذب نانوساختار Fe/Al2O3 فرانک اخلاقیان طاب، بابک سوری، زهرا محمدی (1394)
حذف فنل از پساب ها با استفاده از فتو کاتالیست WO3/TiO2 فرانک اخلاقیان طاب، آزاده نجفی (1394)
حذف آرسنیک از آب با استفاده از جاذب آلومینای مزوپور فرانک اخلاقیان طاب، بابک سوری، زهرا محمدی (1393)
Removal of Phenol from Wastewater Using Fe/TiO2 Photocatalyst Faranak Akhlaghiantab, Somayeh Sohrabi (2014)
حذف اورتو آمینو فنل از پساب ها بوسیله جاذب های نانو ساختار بنت الهدی چنارانی، فرانک اخلاقیان طاب، محمد قادرمزی (1392)
Optimization of Process Parameters of Partial Oxidation of Methane Faranak Akhlaghiantab, Ali Mohajeri, Jafar Towfighi (2012)
مدلسازی و شبیه سازی راکتور غشایی اکسیداسیون ناقص متان فرانک اخلاقیان طاب، سمیه اسماعیل زاده انزابی (1391)
حذف فنل از پساب ها بوسیله جاذب های نانو ساختار فرانک اخلاقیان طاب، محمد قادرمزی، بنت الهدی چنارانی (1391)
کاتالیست نانو ساختار Pt/Al2O3 برای اکسیداسیو ن ناقص متان به گاز سنتز فرانک اخلاقیان طاب، جعفر توفیقی، علی مهاجری (1390)
Short contact time partial oxidation of methane over %1.5 Pt/Al2O3 catalyst washcoated on ceramic monolith Faranak Akhlaghiantab, Ali Mohajeri, Jafar Towfighi, Reza Ahmadi, Akbar Zamaniyan (2010)
A comparison study of different metal washcoating methods Faranak Akhlaghiantab, Jafar Towfighi, Ali Mohajeri, Akbar Zamaniyan (2009)
سخنرانی
پایان نامه
فرآیند تبدیل کاتالیستی متانول به آروماتیک های سبک با استفاده از کاتالیست زئولیت HZSM-5 میثم مصطفائی، فرانک اخلاقیان طاب، فرهاد رحمانی چیانه (1401)
کاربرد گرافن در تولید بیودیزل از روغن های آفتابگران و پسماند آشپزی سارا قوامی، فرانک اخلاقیان طاب، فرهاد رحمانی چیانه (1401)
تولید سوخت بیودیزل با استفاده از نانوکاتالیستهای بازی بر پایه خاکستر بادی بهبود یافته نگین شیخی، سیدامید رستگار، فرهاد رحمانی چیانه، فرانک اخلاقیان طاب (1400)
تولید بیودیزل از روغن آفتابگردان با استفاده از کاتالیست های هتروژن کاوان قوامی، فرانک اخلاقیان طاب، فرهاد رحمانی چیانه (1398)
ساخت وبهینه سازی غشای پلیمری جهت جداسازی دی اکسید کربن از متان سعید ابراهیمی، فرانک اخلاقیان طاب، شهاب الدین ساعدی (1392)
مدل سازی و شبیه سازی رآکتور غشائی برای اکسیداسیون ناقص متان به گاز سنتز سمیه اسماعیل زاده انزابی، فرانک اخلاقیان طاب (1392)
حذف آلاینده های آلی از پساب ها بوسیله زئولیت های نانوساختار بنت الهدی چنارانی، محمد قادرمزی، فرانک اخلاقیان طاب (1391)

علایق پژوهشی

  • کاتالیست های هتروژن، مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیائی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مدیریت گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان (1391 - 1395)
بیشتر