گروه شیلات

گروه شیلات از گروه‌های آموزشی دانشکده منابع طبیعی است.

برزان  بهرامي كمانگر
گروه شيلات
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: شيلات - تكثير و پرورش آبزيان
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
سيد علي  جوهري
گروه شيلات
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: شيلات (تكثير و پرورش آبزيان)
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
وحيد  زادمجيد
گروه شيلات
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: تكثير و پرورش آبزيان
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
فرزاد  غياثي
گروه شيلات
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: شيلات
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
حبيب الله  محمدي
گروه شيلات
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: بوم شناسي آبزيان شيلاتي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي