گروه شیلات

توضیحاتی در مورد این دپارتمان پژوهشی ثبت نشده است!

برزان  بهرامی کمانگر
گروه:  گروه شیلات
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
سید علی  جوهری
گروه:  گروه شیلات
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
وحید  زادمجید
گروه:  گروه شیلات
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
فرزاد  غیاثی
گروه:  گروه شیلات
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
حبیب الله  محمدی
گروه:  گروه شیلات
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
عرفان  کریمیان
گروه:  گروه شیلات
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی