گروه علوم و مهندسی باغبانی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم و مهندسی باغبانی

گروه باغبانی از گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

تیمور  جوادی
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
جلال  خورشیدی
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
بهروز  سرابی
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
علی اکبر  مظفری
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
ایوب  ملااحمدنالوسی
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
فرزاد  نظری
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
یاور  وفائی
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
محمود  کوشش صبا
گروه:  گروه علوم و مهندسی باغبانی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی