گروه علوم و مهندسی باغبانی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم و مهندسی باغبانی

گروه باغبانی از گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی است.

فردين  تمجيدي
گروه علوم و مهندسي باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم و مهندسي صنايع غذايي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
تيمور  جوادي
گروه علوم و مهندسي باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: باغباني
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
جلال  خورشيدي
گروه علوم و مهندسي باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم باغباني, گياهان دارويي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
ناصر  قادري
گروه علوم و مهندسي باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم باغباني
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
محمود  كوشش صبا
گروه علوم و مهندسي باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: فيزيولوژي پس از برداشت
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
اسعد  محمداميني
گروه علوم و مهندسي باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم و صنايع غذايي گرايش مهندسي مواد غذايي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
علي اكبر  مظفري
گروه علوم و مهندسي باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: باغباني
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
فرزاد  نظري
گروه علوم و مهندسي باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم باغباني-گياهان زينتي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
هيمن  نوربخش
گروه علوم و مهندسي باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: علوم و مهندسي صنايع غذايي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
ياور  وفايي
گروه علوم و مهندسي باغباني
دانشكده كشاورزي
حوزه تحقیق: بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي گياهان باغي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي