گروه مهندسی شیمی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی شیمی

فرانك  اخلاقيان طاب
گروه مهندسي شيمي
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي شيمي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
روجيار  اكبري سنه
گروه مهندسي شيمي
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي شيمي
رتبه علمی:
روش تحقیق: تجربي
رضا  بيگزاده
گروه مهندسي شيمي
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي شيمي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
مهرداد  خامفروش
گروه مهندسي شيمي
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
فرهاد  رحماني چيانه
گروه مهندسي شيمي
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي شيمي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
سيداميد  رستگار
گروه مهندسي شيمي
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي شيمي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي