گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری ...

گروه کامپیوتر از گروه های آموزشی دانشکده مهندسی است.

فردین  اخلاقیان طاب
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
روجیار  پیرمحمدیانی
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
آمانج  خرمیان
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
فاطمه  دانشفر
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
محسن  رمضانی
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
صادق  سلیمانی
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
علیرضا  عبداله پوری
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
سعدون  عزیزی
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
پرهام  مرادی دولت آبادی
گروه:  گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی