بهمن بهرام نژاد

صفحه نخست /بهمن بهرام نژاد
بهمن بهرام نژاد
نام و نام خانوادگی بهمن بهرام نژاد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
تحصیلات دکترای تخصصی / بیو تکنولوژی گیاهی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Physiological and Biochemical Responses in Five Wheat Cultivars to Supplemental Irrigation Journal of Agricultural Science and Technology
2 همسانه سازی، توالی یابی و بررسی بیان ژن C4H در آنغوزه تلخ Ferula pseudalliacea پژوهش های تولید گیاهی
3 Screening of endophytic bacteria isolated from Beta vulgaris and Beta maritima plants for suppression of postharvest sugar beet soft rot agent, Enterobacter roggenkampii PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY
4 اثر تنش شوری و مصرف اسید سالیسیلیک بر بیان ژن های TaNIP و TaSCدر دو رقم گندم نان (.Triticum aestivum L) علوم زراعي ايران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
5 Antibacterial activity of endophytic bacteria against sugar beet root rot agent by volatile organic compound production and induction of systemic resistance Frontiers in Microbiology
6 Effects of supplemental irrigation on the accumulation, partitioning, and remobilization of nitrogen, yield and water use efficiency of wheat cultivars Journal of Plant Nutrition
7 Dry matter remobilization and associated traits, grain yield stability, N utilization, and grain protein concentration in wheat cultivars under supplemental irrigation AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT
8 ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم دیم تحت تاثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن تنش هاي محيطي در علوم زراعي
9 ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیک مرتبط با نیتروژن و انتقال مجدد نیتروژن در گندم تحت تأثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي
10 اثر ژنوتیپ گیاه و مکان جغرافیایی بر روی فراوانی باکتری اندوفیت متیلوباکتریوم در میوه دو رقم توت فرنگی زيست شناسي خاك
11 Biocontrol of strawberry anthracnose disease caused by Colletotrichum nymphaeae using Bacillus atrophaeus strain DM6120 with multiple mechanisms Tropical Plant Pathology
12 Microbial detoxification of toxin and antifungal activity of several endophytic bacterial strains against Colletotrichum nymphaeae causal agent of strawberry anthracnose BIOLOGICAL CONTROL
13 Establishment of callus and cell suspension cultures of Granny Smith apple fruit and antityrosinase activity of their extracts SCIENTIA HORTICULTURAE
14 Antifungal activity of Serratia rubidaea Mar61-01 purified prodigiosin against Colletotrichum nymphaeae, the causal agent of strawberry anthracnose JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION
15 جداسازی باکتریهای اندوفیت توت فرنگی و بررسی تاثیرات ضد قارچی آنها بر Colletotrichum nymphaeae عامل بیماری آنتراکنوز توت فرنگی مهار زيستي در گياه پزشكي
16 Genome-wide identification and characterization of the bZIP gene family in potato (Solanum tuberosum) Plant Gene
17 Transient Expression of CTB-Exendin Fused Genes in Nicotiana tabacum L. via Agrobacterium tumefaciens Journal of Agricultural Science and Technology
18 Volatile compounds mediated effects of Stenotrophomonas maltophilia strain UN1512 in plant growth promotion and its potential for the biocontrol of Colletotrichum nymphaeae PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY
19 The Effect of Different Elicitors on Hairy Root Biomass and Resveratrol Production in Wild Vitis vinifera Journal of applied biotechnology reports
20 Partial sequence isolation of DXS and AOS genes and gene expression analysis of terpenoids and pyrethrin biosynthetic pathway of Chrysanthemum cinerariaefolium under abiotic elicitation ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM
21 A critical review on use of Agrobacterium rhizogenes and their associated binary vectors for plant transformation BIOTECHNOLOGY ADVANCES
22 Hairy root induction and Farnesiferol B production of endemic medicinal plant Ferula pseudalliacea 3 Biotech
23 بررسی بیان فاکتورهای رونویسی WRKYدر شرایط تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum) توليد و ژنتيك گياهي (نشريه پژوهشهاي گندم سابق)
24 Antifungal activity of volatile compounds produced by Staphylococcus sciuri strain MarR44 and its potential for the biocontrol of Colletotrichum nymphaeae, causal agent strawberry anthracnose INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY
25 Methylation-sensitive amplifed polymorphism analysis of resistant and susceptible interactions of cucumber with Podosphaera xanthii PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY
26 Isolation and Expression Analysis of a Defensin Gene from Strawberry (Fragaria×ananassa cv. Paros) Journal of Agricultural Science and Technology
27 تعیین مشخصات باکتریهای ریزوبیا جدا شده از خاکهای آلوده به آرسنیک در مناطق جنوب شرقی استان کردستان و تاثیر آنها بر روی رشد گیاه زيست شناسي خاك
28 Induction of two cyclotide-like genes Zmcyc1 and Zmcyc5 by abiotic and biotic stresses in Zea mays ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM
29 بررسی بیان ژن 1 -دئوکسی-دی-زایلوز 5-فسفات سنتاز و ژن چند عملکردی TcGLIP در گیاه پیرتروم در پاسخ به متیل جاسمونات تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران
30 Hairy root culture optimization and resveratrol production from Vitis vinifera subsp. sylvesteris WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY
31 جداسازی و الگوی بیان ژن -βآمیرین سنتاز در سطح رونوشت در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L) ژنتيك نوين-انجمن ژنتيك ايران
32 همسانه سازی و بررسی ژن های شبه سایکلوتاید در گندم نان (Triticum aestivum) ژنتيك نوين-انجمن ژنتيك ايران
33 بررسی بیان ژنهای درگیر در مسیر بیوسنتزی ترپنها تحت تأثیر متیل جاسمونات در سیاهدانه تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
34 Spatial modulation and abiotic elicitors responses of the biosynthesis related genes of mono/triterpenes in black cumin (Nigella sativa Industrial Crops and Products
35 DNA methylation changes in fusarium wilt resistant and sensitive chickpea genotypes (Cicer arietinum L.) PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY
36 Molecular Cloning and Characterization of a Cyclotide Gene Family in Viola modesta Fenzl Journal of Agricultural Science and Technology
37 بررسی الگوی بیان ژنهای دخیل در مسیر بیوسنتزی مونوترپنها و تری ترپنها تحت تأثیرتیمار اسیدسالیسیلیک در گیاه دارویی سیاهدانه تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
38 Agrobacterium tumefaciens-Mediated Transformation of Two Economically Important Strawberry Cultivars with P5CS Gene Journal of Plant Physiology and Breeding
39 شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Botrytis cinerea عامل کپک خاکستری توت فرنگی در استان کردستان فن آوري زيستي در كشاورزي (پژوهش كشاورزي سابق)
40 شناسایی، بررسی و مقایسه پروتئین های آرگونات موجود در ژنوم شش گیاه دارویی زيست فناوري - دانشگاه تربيت مدرس
41 اثر تنش خشکی بر تبادلات گازی، پروتئینهای محلول برگ و میزان کلروفیل در اکوتیپهای گندم سرداری علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران)
42 اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران)
43 اثر تنش خشکی بر محتوای اسمولیتهای سازگار، فعالیتآنزیمی و عملکرد دانه ژنوتیپهای نخود علوم زراعي ايران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
44 In Silico Identification, Phylogenetic and Bioinformatic Analysis of Argonaute Genes in Plants international journal of genomics
45 Identification and characterization of a NBS–LRR class resistance gene analog in Pistacia atlantica subsp. kurdica Molecular Biology Research Communications
46 Cloning of three nucleotide-binding site leucine-rich repeat (NBS-LRR) class resistance gene analogs in Pistacia khinjuk Crop Breeding Journal
47 In vitro Callus Induction and Analysis of Essential Oil Constituents in Leaves and Callus of Pistacia atlantica subsp. kurdica Journal of Medicinal Plants & By-products
48 شناسایی آرگونات جدید در ژنوم توت فرنگی جنگلیFragaria vesca ژنتيك نوين-انجمن ژنتيك ايران
49 Dopamine Production in Hairy Root Cultures of Portulaca oleracea (Purslane) Using Agrobacterium rhizogenes Journal of Agricultural Science and Technology
50 Effect of different plant growth regulators on callus induction of stem explants in Pistacia atlantica subsp. kurdica Plant Knowledge Journal
51 Regeneration and Agrobacterium-mediated transformation of three economically important strawberry cultivars Kurdistan, Camarosa and Paros Progress in Biological Sciences
52 Methyl Jasmonate and Salicylic Acid Effects on the Dopamine Production in Hairy Cultures of Portulaca oleracea (Purslan) Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences
53 همسانه سازی و بررسی ژن های شبه سایکلوتاید در ذرت فن آوري زيستي در كشاورزي (پژوهش كشاورزي سابق)
54 مقایسه تجمع زیستی جیوه کل در بافت عضله دو گونه ماهی کپور معمولی و کپور نقره ای سد قشلاق سنندج محيط شناسي
55 Evaluation of biocontrol potential of Pseudomonas and Bacillus spp. against Fusarium wilt of chickpea Australian Journal of Crop Science
56 Suppression of chickpea (Cicer arietinum L.) Fusarium wilt by Bacillus subtillis and Trichoderma harzianum Plant Omics Journal
57 Selection of molecular markers associated with resistance to Fusarium wilt disease in chickpea (Cicer arietinum L.) using multivariate statistical techniques Australian Journal of Crop Science
58 Effect of drought stress and subsequent recovery on protein, carbohydrate contents, catalase and peroxidase activities in three chickpea (Cicer arietinum) cultivars Australian Journal of Crop Science
59 اثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)
60 تاثیر محیط کشت و ترکیبات هورمونی روی پرآوری شاخساره حاصل از کشت مریستم و تغییرات مورفولوژیکی در مریکلونهای دو رقم توت فرنگی پژوهش كشاورزي(آب، خاك و گياه در كشاورزي) فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاههاي منطقه غرب كشور
61 بررسی جنگل های بلوط منطقه مریوان مجله علمي پژوهشي دانشگاه كردستان
62 Isolation and characterization of a harvest-induced promoter of an alfalfa gene, hi7 PLANT GROWTH REGULATION
63 Identification of AFLP marker associated with stress tolerance index in Sardari wheat ecotypes Journal of Agricultural Science and Technology
64 اثر تنش آبی بر رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی سه ژنوتیپ گلابی بومی استان کردستان علوم باغباني ايران
65 محتوای نسبی آب و تبادلات گازی سه ژنوتیپ وحشی گلابی در شرایط تنش آبی علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي سابق) - دانشگاه فرودسي مشهد
66 بررسی تنوع ژنتیکی موجود در گندمهای بومی غرب کشور علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران)
67 بررسی روابط بین عملکرد و اجزاء آن در گندم های بومی غرب ایران علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)
68 A protein coding for a pollen-specific gene in alfalfa (Medicago sativa L.) is localized mainly in the intine of the pollen wall PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE
69 Effect of drought stress on yield, proline and chlorophyll contents in three chickpea cultivars Australian Journal of Crop Science
70 A comparison of two class 10 pathogenesis-related genes from alfalfa and their activation by multiple stresses and stress-related signaling molecules PLANT CELL REPORTS
71 Response of two Nicotiana benthamiana defensin genes in different plant-pathogen interactions CANADIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY-REVUE CANADIENNE DE PHYTOPATHOLOGIE
72 Differential expression of eight defensin genes of N. benthamiana following biotic stress, wounding, ethylene, and benzothiadiazole treatments. PLANT CELL REPORTS
73 Induction of expression and increased susceptibility due to silencing a 4,5-DOPA dioxygenase extradiol-like gene of Nicotiana benthamiana in the interaction with the hemibiotrophic pathogens, Colletotrichum destructivum, Colletotrichum orbiculare or Pseudomonas syringae pv. tabaci PLANT SCIENCE
74 بررسی دقت مدلهای انعکاس سنجی حوزه زمانی برای براورد رطوبط خاک پژوهش آب ايران