گروه مشاوره

توضیحاتی در مورد این دپارتمان پژوهشی ثبت نشده است!

احمد  امانی
گروه:  گروه مشاوره
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
انور  دست باز
گروه:  گروه مشاوره
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
محمد  رستمی
گروه:  گروه مشاوره
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
امید  عیسی نژاد
گروه:  گروه مشاوره
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
ناصر  یوسفی
گروه:  گروه مشاوره
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نیمه تجربی