گروه روان شناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه روان شناسی

فاتح  رحماني
گروه روان شناسي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: روانشناسي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
مهدي  زمستاني
گروه روان شناسي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: روانشناسي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
احمد  سهرابي
گروه روان شناسي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: علوم شناختي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
زليخا  قلي زاده
گروه روان شناسي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: علوم اعصاب شناختي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
آزاد  همتي
گروه روان شناسي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: روان سنجي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي