گروه محیط زیست

گروه محیط زیست از گروه‌های آموزشی دانشکده منابع طبیعی است.

جميل  امان اللهي
گروه محيط زيست
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: حفاظت و كيفيت محيط زيست
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
مرضيه  رئيسي ورزنه
گروه محيط زيست
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: مهندسي محيط زيست (توسعه پايدار)
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
وحيد  زماني
گروه محيط زيست
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: محيط زيست
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
بابك  سوري
گروه محيط زيست
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: علوم و فناوري محيط زيست
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تجربي
هانيه  غفاري
گروه محيط زيست
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: محيط زيست
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
فرشيد  قرباني
گروه محيط زيست
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: آلودگي محيط زيست
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
شهرام  كبودوندپور
گروه محيط زيست
دانشكده منابع طبيعي
حوزه تحقیق: بوم شناسي و مديريت حيات وحش
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي