گروه فقه و حقوق شافعی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه فقه و حقوق شافعی

گروه فقه شافعی از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

سالم  افسری
گروه:  گروه فقه و حقوق شافعی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
فرزاد  پارسا
گروه:  گروه فقه و حقوق شافعی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
وریا  حفیدی
گروه:  گروه فقه و حقوق شافعی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
سهیلا  رستمی
گروه:  گروه فقه و حقوق شافعی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
سید نوید  نقشبندی
گروه:  گروه فقه و حقوق شافعی
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری