گروه فقه شافعی

گروه فقه شافعی از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

سالم  افسري
گروه فقه شافعي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
فرزاد  پارسا
گروه فقه شافعي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: فقه شافعي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
وريا  حفيدي
گروه فقه شافعي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: الهيات-فقه شافعي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
سهيلا  رستمي
گروه فقه شافعي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: فقه شافعي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
سيد نويد  نقشبندي
گروه فقه شافعي
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: الهيات و معارف اسلامي - فقه شافعي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري