گروه مشاوره

احمد  اماني
گروه مشاوره
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: مشاوره
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
اميد  عيسي نژاد
گروه مشاوره
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: مشاوره خانواده
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
ناصر  يوسفي
گروه مشاوره
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: مشاوره خانواده
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي