گروه محیط زیست

توضیحاتی در مورد این دپارتمان پژوهشی ثبت نشده است!

جمیل  امان اللهی
گروه:  گروه محیط زیست
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
وحید  زمانی
گروه:  گروه محیط زیست
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
بابک  سوری
گروه:  گروه محیط زیست
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
هانیه  غفاری
گروه:  گروه محیط زیست
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
فرشید  قربانی چقامارانی
گروه:  گروه محیط زیست
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
شهرام  کبودوندپور
گروه:  گروه محیط زیست
دانشکده:  دانشکده منابع طبیعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی