گروه صنایع

گروه صنایع از گروه های آموزشی دانشکده مهندسی است.

فردين  احمدي زر
گروه صنايع
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي صنايع
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
جمال  اركات
گروه صنايع
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي صنايع
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
محمود  شهرخي
گروه صنايع
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي صنايع
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
هيبت اله  صادقي
گروه صنايع
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي صنايع
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
عليرضا  عيدي
گروه صنايع
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي صنايع
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
هيوا  فاروقي
گروه صنايع
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي صنايع
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
حميد  فرورش
گروه صنايع
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي صنايع
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
عبدالسلام  قادري
گروه صنايع
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي صنايع
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
انور  محمودي
گروه صنايع
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي صنايع
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي