گروه مهندسی صنایع

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی صنایع

گروه صنایع از گروه های آموزشی دانشکده مهندسی است.

فردین  احمدی زر
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نیمه تجربی
جمال  ارکات
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نیمه تجربی
محمود  شهرخی
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
هیبت اله  صادقی
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
علیرضا  عیدی
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
هیوا  فاروقی
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نیمه تجربی
حمید  فرورش
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
عبدالسلام  قادری
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
انور  محمودی
گروه:  گروه مهندسی صنایع
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی