محمد مجدی

صفحه نخست /محمد مجدی
محمد مجدی
نام و نام خانوادگی محمد مجدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 القای پلی پلوئیدی در گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.)
2 تولید ریشه های مویین در گیاه بالنگوی شهری(Lallemantia iberica ) در محیط کشتهای مختلف
3 بهینه سازی القاء ریشه های مویین در گیاه بالنگوی شهری
4 القای کالوس زایی و باززایی مستقیم در گیاه پیرتروم (Chrysanthemum cinerariifolium)
5 القای ریشه های مویین در گیاه پیرتروم (Chrysanthemum cinerariiafolim)
6 Investigation of neuropeptide databases to identify and predict important Neuropeptides for pest control management
7 باززایی مستقیم و غیرمستقیم در گیاه دارویی سیاهدانه
8 بیان ژن کلیدی Hypericin synthase تحت تاثیر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات در گیاه دارویی گل راعی (Hypericum perforatum)
9 Upregulation of Biosynthetic Genes of Parthenolide in Response to Biotic Elicitors in Feverfew
10 Expression analysis of two defense genes of Grape (vitis vinifera) in interaction with Neofusicoccum parvum
11 Expression analysis of defense genes in interaction between Botryosphaeria dothidea and grapevine
12 بررسی فیلوژنتیکی گونه جدید Crocus kurdistanicus از طریق توالی یابی ناحیه ITS
13 شناسایی و توالی یابی ژن UDP-گلوکوزیل ترانسفراز در زعفران وحشی Crocus kurdistanicus
14 بررسی تولید کالوس و باززایی غیر مستقیم گیاه دارویی مرزه سهندی
15 بررسی بیان ژنهای کلیدی مسیر بیوسنتزی ترپنها تحت تیمار متیلجاسمونات در بومادران
16 بررسی بیان ژن (Δ5-3β-hydroxysteroiddehydrogenase) به روش نیمه کمی در گیاه دارویی گل انگشتانه Digitalis nervosa
17 بررسی بیوانفورماتیکی گاماترپینن سنتاز کلون شده در گیاه داریی مرزه (Satureja hortensis)
18 بررسی بیان ژن گاماترپینن سنتاز تحت تیمارهای اسید سالیسیلیک، متیل جاسمونات و ترانسسینامیک در گیاه دارویی آویشن باغی
19 اثرات متیل جاسمونات،اسیدسالیسیلیک و اسید ترانس سینامیک روی بیان ژن کریزانتمیل دی-فسفات سنتاز در گیاه پیرتروم
20 مطالعه بیان ژنهای RNA های غیرکد کننده (mlncRNA) در گیاه گل انگشتانه Digitalis nervosa
21 بررسی الگوی بیان ژنهای گاماترپینن سنتاز و 1-دی اکسی دی زایلوز-5- فسفات سنتازبه روش نیمه کمی در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis)
22 جدا سازی و توالی یابی ژنگاماترپینن سنتاز از گیاه دارویی مرزه ( Satureja hortensis)
23 توالی یابی و بررسی بیان ژن(Δ5-3β-hydroxysteroid dehydrogenase) در گیاه دارویی انگشتانه Digitalis nervosa
24 بررسی بیان ژن ژرانیل دیفسفات سنتاز به روش نیمه کمی در گیاه دارویی سیاهدانه
25 بررسی ژن های دخیل در سنتز مونوترپن ها در گیاهان و ریزسازواره ها
26 جداسازی و بررسی الگوی بیان یک ژن مونوترپن سنتازی از گیاه دارویی سیاه دانه
27 بررسی بیوانفورماتیکی ژن 1-دئوکسی-دی-زایلوز 5-فسفات سنتاز در چندین گونه گیاهی به منظور جداسازی ژن در پیرتروم
28 بیوسنتز، تنظیم، فعالیت بیولوژیکی و مهندسی متابولیک سزکویی ترپن لاکتون ها
29 Bioinformatical Investigation of Chrysanthemyl Diphosphate Synthases in the Asteraceae Family
30 Production of a novel robertsonian translocation from Thinopyrum bessarabicum into bread wheat
31 بررسی بیوانفورماتیکی ژن لینالول سنتاز در خانواده ی لامیاسه و چندین خانواده ی گیاهی دیگر
32 Cold-Induced Protein Accumulation, Changes of Final Leaf Number and Chlorophyll Fluorescence in Spring and Winter Wheat Cultivars
33 Developmental and Spatial Factors Influencing Parthenolide amount in Feverfew Genotypes
34 Gene discovery and metabolic engineering of pharmaceutically active sesquiterpene lactones
35 جداسازی و تعیین خصوصیت دو ژن سزکویی ترپن سنتازی از گیاه دارویی بابونه کبیر