یوسف سهرابی

صفحه نخست /یوسف سهرابی
یوسف سهرابی
نام و نام خانوادگی یوسف سهرابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
تحصیلات دکترای تخصصی / زراعت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تأثیر پرایمینگ بذر روی برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه پژوهش های گندم
2 Effects of plant growth regulators on seed germination and biochemical properties of two wheat cultivars under water deficit conditions Gesunde Pflanzen
3 Using tragacanth gum mitigated the effects of drought stress on the black cumin (Nigella sativa) plant Agricultural Water Management
4 Effects of exogenous application of 24-Epibrassinolide on photosynthesis parameters, grain yield, and protein of Dragon’s Head (Lallemantia iberica) under drought stress conditions Journal of Plant Growth regulation
5 The effect of nano-fertilizer of paulownia on morpho-physiological traits and dry matter yield of basil under different irrigation levels Journal of Plant Nutrition
6 Physiological and Biochemical Responses in Five Wheat Cultivars to Supplemental Irrigation Journal of Agricultural Science and Technology
7 تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک و عملکرد سیاهدانه تحت سطوح مختلف آبیاری به زراعي كشاورزي
8 The use of Rhizobia in Improving the Protective Mechanisms of Wheat under Limited Water Conditions Frontiers in Sustainable Food Systems
9 تأثیر تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت دانه سیاهدانه تحت سطوح مختلف آبیاری فرآيند و كاركرد گياهي
10 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کربوهیدرات های محلول، رنگیزه های فتوسنتزی و فلورسانس کلروفیل ارقام گندم سیروان و هما در شرایط دیم و آبیاری توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي
11 Plant‑based nano‑fertilizer prepared from Paulownia Tomentosa: fabrication, characterization, and application on Ocimum basilicum Chemical and Biological Technologies in Agriculture
12 تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم نان تحت رژیم های مختلف آبیاری به زراعي كشاورزي
13 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر تعدادی از پارامترهای رشد و متابولیت های ثانویه دو رقم گندم تحت رژیم های مختلف رطوبتی توليد گياهان زراعي
14 اثر پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و پروتئین دانه در سه رقم گندم (Triticum aestivum L) دیم اكوفيزيولوژي گياهان زراعي
15 اثر کاربرد گونه های مختلف بیوچار و ریزجانداران حل کننده فسفات بر عملکرد دانه و صفات زراعی گلرنگ علوم به زراعي گياهي
16 Soil Microorganisms and Seaweed Application With Supplementary Irrigation Improved Physiological Traits and Yield of Two Dryland Wheat Cultivars Frontiers in Plant Science
17 Effects of supplemental irrigation on the accumulation, partitioning, and remobilization of nitrogen, yield and water use efficiency of wheat cultivars Journal of Plant Nutrition
18 Salicylic Acid Stimulates Defense Systems in Allium hirtifolium Grown under Water Deficit Stress MOLECULES
19 Dry matter remobilization and associated traits, grain yield stability, N utilization, and grain protein concentration in wheat cultivars under supplemental irrigation AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT
20 تأثیر کتیرا روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و مرتبط با عملکرد دانه گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط خشکی علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي سابق) - دانشگاه فرودسي مشهد
21 Effect of Sodium Nitroprusside on Physiological Traits and Grain Yield of Oilseed Rape (Brassica napus L.) Under Different Irrigation Regimes Gesunde Pflanzen
22 ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم دیم تحت تاثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن تنش هاي محيطي در علوم زراعي
23 ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیک مرتبط با نیتروژن و انتقال مجدد نیتروژن در گندم تحت تأثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي
24 رابطه صفات نموی با عملکرد دانه گندم دوروم (Triticum turgidum L. var. durum) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل پژوهش هاي كاربردي زراعي
25 Effects of the Combinations of Rhizobacteria, Mycorrhizae, and Seaweed, and Supplementary Irrigation on Growth and Yield in Wheat Cultivars PLANTS-BASEL
26 ارزیابی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن بالنگوی شهری تحت شرایط کم آبیاری در واکنش به محلول پاشی براسینواستروئید به زراعي كشاورزي
27 اثر پرایمینگ بذر بر شاخص برداشت، عملکرد دانه و اجزاء آن در سه رقم گندم (Triticum aestivum L.) دیم زراعت ديم ايران
28 اثر پرایمینگ بذر بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک بخش هوایی و ریشه گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط کاشت لوله های گلدانی داخل مزرعه توليدات گياهي
29 بررسی تاثیر سدیم نیتروپروساید بر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه کلزا در رژیم های مختلف آبیاری به زراعي كشاورزي
30 Biological Response of Lallemantia iberica to Brassinolide Treatment under Different Watering Conditions PLANTS-BASEL
31 ثر محلولپاشی تنظیمکنندههای رشد بر کارایی مصرف آب، برخی اسمولیتها و صفات فیزیولوژیک سیبزمینی رقم بانبا در شرایط تنش خشکی فرآيند و كاركرد گياهي
32 ارزیابی واکنش ژنوتیپ های گندم دوروم به تنش خشکی آخر فصل پژوهش هاي كاربردي زراعي
33 Physiological and agro-morphological response of potato to drought stress and hormone application Journal of Plant Physiology and Breeding
34 اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن و ریزمغذی آهن بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت (Zea mays L.) توليدات گياهي
35 Effects of tillage systems and organic manures on soybean (Glycine max) yield and quality INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
36 Morphological and yield responses of 20 genotypes of bread wheat to drought stress Archives of Biological Sciences
37 Effects of different irrigation methods and hormone application on water use efficiency, yield, and leaf biochemical traits in potato Iranian Journal of Plant Physiology
38 Crop Phenotyping for Wheat Yield and Yield Components against Drought Stress Cereal Research Communications
39 Combining the phosphate solubilizing microorganisms with biochar types in order to improve safflower yield and soil enzyme activity SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION
40 اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیم توليد و ژنتيك گياهي (نشريه پژوهشهاي گندم سابق)
41 تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه ذرت (Zea mays L) تحت خشکی تنش هاي محيطي در علوم زراعي
42 پاسخ خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپ های گندم سرداری به محلول پاشی آهن و اسید هیومیک قبل و بعد از گل دهی در شرایط دیم فن آوري توليدات گياهي (پژوهش كشاورزي)
43 اثر کودهای گوگرد و روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) تحت تنش خشکی تنش هاي محيطي در علوم زراعي
44 تأثیر چند گونه قارچ مایکوریزا بر رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی تنش هاي محيطي در علوم زراعي
45 تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ذرت تحت سطوح تنش خشکی دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي سابق) - دانشگاه تبريز
46 اثر دو گونه قارچ میکوریزا و سطوح مختلف اسیدهیومیک و کودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) بوم شناسي كشاورزي
47 The impact of arbuscular mycorrhizal colonization on soil diversity indices of dill and common bean under different cropping systems Journal of Research In Ecology
48 Funneliformis mosseae fungi changed essential oil composition in Trigonella foenum graecum L., Coriandrum sativum L. and Nigella sativa L. JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH
49 Responses of soil microbial biomass and enzyme activities to tillage and fertilization systems in soybean (Glycine max L.) production Frontiers in Plant Science
50 اثر قارچ مایکوریزا (Arbuscular mycorrhiza) بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (Anethum graveolens L.) و لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در کشت خالص و مخلوط دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي سابق) - دانشگاه تبريز
51 Arbuscular mycorrhizal fungi induced changes in rhizosphere, essential oil and mineral nutrients uptake in dill/common bean intercropping system ANNALS OF APPLIED BIOLOGY
52 Effect of Bio-fertilizers on the Essential Oil Yield and Components Isolated from Dracocephalum moldavica L. Using Nanoscale Injection Method Journal of Essential Oil-Bearing Plants
53 Arbuscular mycorrhizal colonization can improve plant yield in cropping systems Journal on New Biological Reports
54 Can arbuscular mycorrhizal fungi improve competitive ability of dill + common bean intercrops against weeds? EUROPEAN JOURNAL OF AGRONOMY
55 خصوصیات جوانه زنی بذور حاصل از چهار رقم نخود (Cicer arietinum L.) تحت سطوح مختلف آبیاری فن آوري توليدات گياهي (پژوهش كشاورزي)
56 تأثیر کودهای زیستی و مدیریت حاصلخیزی بر برخی شاخص های رشدی دو رقم ذرت دانه ای دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي سابق) - دانشگاه تبريز
57 اثر عصاره دود و دود آئروسل بر صفات جوانه زنی توت روباهی (Sanguisorba minor L.) پژوهش در علوم زراعي
58 Effect of Different Fertilization Systems on Yield and Seed Mineral Elements of Pumpkin Iran Agricultural Research
59 اثر سطوح تنش خشکی، کود گوگرد و محلول پاشی منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) زراعت ديم ايران
60 Chemical composition of Silene morganae Freyn volatile oil NATURAL PRODUCT RESEARCH
61 تأثیر تنش شوری و کاربرد روی بر محتوای کلروفیل، پروتئین های محلول، رشد، عملکرد و مواد معدنی در گیاه سویا (Glycine max L.) گياه و زيست بوم
62 Crop sequences and fertilization affe ct soil vital enzym e acti vities Archives of Agronomy and Soil Science
63 تأثیر روش های تلفیق کود دهی بر غلظت نیتروژن، فسفر و خواص زیستی خاک و صفات کلزا پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)
64 Effects of zinc application on growth, absorption and distribution of mineral nutrients under salinity stress in soybean (Glycine max L.) Journal of Plant Nutrition
65 Grain Quality of Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo subsp Pepo var. styriaca) Affected by Type and Amount of Fertilizers Journal of Essential Oil-Bearing Plants
66 تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L. Convar. pepo Var. styriaca) تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران
67 تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و کود دهی بر جامعه میکروبی خاک در زراعت کلزا مديريت خاك و توليد پايدار
68 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه داروئی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) پژوهش هاي زراعي ايران
69 تأثیر کاربرد کودهای گوگرد و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) تحت سطوح مختلف آبیاری فن آوري توليدات گياهي (پژوهش كشاورزي)
70 Changes of antioxidativ e enzymes, lipi d peroxidation and chlorophyll content in chickpea types colonized by dif ferent Glomus species under drought stress Symbiosis
71 Some Physiological Responses of Chickpea Cultivars to Arbuscular Mycorrhiza under Drought Stress Russian Journal of Plant Physiology
72 BACTERIAL BIOFERTILIZERS FOR SUSTAINABLE CROP PRODUCTION: A REVIEW Arpn Journal of Agricultural and Biological Science
73 تأثیر کود های مختلف آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer aritenium L.) زراعت (پژوهش و سازندگي سابق)
74 اثر دود بر برخی از شاخص های رشدی گیاه توت روباهی (Sanguisorba minor L) فن آوري توليدات گياهي (پژوهش كشاورزي)
75 Contrasting soil microbial responses to fertilization and tillage systems in canola rhizosphere saudi journal of biological sciences
76 Changes of antioxidative enzymes, lipid peroxidation and chlorophyll content in chickpea types colonized by different Glomus species under drought stress Symbiosis
77 Effect of nitrogen (N) fertilizer and foliar-applied iron (Fe) fertilizer at various reproductive stages on yield, yield component and chemical composition of soybean (Glycine max L. Merr.) seed African Journal of Biotechnology
78 Changes in antioxidant enzymes activity and plant performance by salinity stress and zinc application in soybean (Glycine max L Plant Omics Journal
79 Influence of bio, organic and chemical fertilizers on medicinal pumpkin traits Journal of Medicinal Plant Research
80 Effective factors on biological nitrogen fixation African Journal of Agricultural Research
81 Effects of biofertilizers on grain yield and protein content of two soybean (Glycine max L.) cultivars African Journal of Biotechnology
82 تأثیرکاربرد کودهای زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي سابق) - دانشگاه فرودسي مشهد
83 Soil management, microorganisms and organic matter interactions African Journal of Biotechnology
84 عکس العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستمهای مختلف کوددهی در تناوب زراعی دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي سابق) - دانشگاه تبريز
85 Interference of Common Lambsquarters (Chenopodium album L.) With Sugar Beet American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences
86 Introducing a sustainable soil fertility system for chickpea (Cicer arietinum L.) African Journal of Biotechnology
87 Influence of bio, organic and chemical fertilizers on medicinal pumpkin traits Journal of Medicinal Plant Research
88 Effect of different hydropriming times on the quantitative and qualitative characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) African Journal of Biotechnology
89 Physiological responses of soybean (Glycine max L.) to zinc application under salinity stress Australian Journal of Crop Science
90 Effect of drought stress and subsequent recovery on protein, carbohydrate contents, catalase and peroxidase activities in three chickpea (Cicer arietinum) cultivars Australian Journal of Crop Science
91 Effect of different methods of crop rotation and fertilization on canola traits and soil microbial activity Australian Journal of Crop Science
92 A Review: Beneficial Effects of the Mycorrhizal Fungi for Plant Growth Journal of Applied Environmental and Biological Sciences
93 اثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)
94 تأثیر کودهای بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه داروئی ریحان (Ocimum basilicum) تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران
95 تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس محصول گیاه داروئی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران
96 تآثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت نخود پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز (دانش کشاورزی سابق)
97 تاثیر پذیری کیفیت دانه نخود از سیستم های مختلف افزایش حاصلخیزی خاک توليد گياهان زراعي
98 Influence of Harvesting Time on Yield and Yield Components of Sugar Beet Journal of Agriculture and Social Sciences
99 Effect of drought stress on yield, proline and chlorophyll contents in three chickpea cultivars Australian Journal of Crop Science
100 ارزیابی اثر آبیاری محدود و زمان برداشت ریشه روی عملکرد و برخی خصوصیات کیفی چغندرقند زراعت (پژوهش و سازندگي سابق)
101 Influence of Withhollding Irrigation and Harvest Times on Yield and Quality of Sugar Beet (Beta vulgaris) international journal of agriculture and biology
102 Effect of salinity on growth and yield of Desi and Kabuli chickpea cultivars Biologicals