گروه مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی برق، الکترونیک و ...

گروه مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات در سال 1399 ایجاد گردید.

میثم  اکبری
گروه:  گروه مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
هادی  جهانی راد
گروه:  گروه مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
فرزاد  حسین پناهی
گروه:  گروه مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
فریدون  حسین پناهی
گروه:  گروه مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
سید کیهان  حسینی
گروه:  گروه مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
محمد  رزاقی
گروه:  گروه مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
مهسا  شیرزادیان گیلان
گروه:  گروه مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
محمد  فتحی
گروه:  گروه مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
رضا  محمدخانی
گروه:  گروه مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی