گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

توضیحاتی در مورد این دپارتمان پژوهشی ثبت نشده است!

فردین  تمجیدی
گروه:  گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
اسعد  محمدامینی
گروه:  گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
مریم  محمدی
گروه:  گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
هیمن  نوربخش
گروه:  گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشکده:  دانشکده کشاورزی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی