گروه مهندسی معدن

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی معدن

گروه معدن از گروه های آموزشی دانشکده مهندسی است.

حاصل  امینی خوشالان
گروه:  گروه مهندسی معدن
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
محمد  پارساصدر
گروه:  گروه مهندسی معدن
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
محمد  رضائی
گروه:  گروه مهندسی معدن
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
هاشم  شاهسونی
گروه:  گروه مهندسی معدن
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
آلان  شوکتی
گروه:  گروه مهندسی معدن
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
حاجی حسین  عزیزی
گروه:  گروه مهندسی معدن
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
کامران  مصطفائی
گروه:  گروه مهندسی معدن
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
ایرج  نجم الدینی
گروه:  گروه مهندسی معدن
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  تجربی