گروه معدن

گروه معدن از گروه های آموزشی دانشکده مهندسی است.

حاصل  اميني خوشالان
گروه معدن
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: معدن - استخراج
رتبه علمی:
روش تحقیق: نظري
محمد  رضائي
گروه معدن
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي معدن-مكانيك سنگ
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
هاشم  شاهسوني
گروه معدن
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: معدن
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
آلان  شوكتي
گروه معدن
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي معدن-مكانيك سنگ
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي
حاجي حسين  عزيزي
گروه معدن
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: زمين شناسي-پترولوژي
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: تجربي
ايرج  نجم الديني
گروه معدن
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: زمين شناسي اقتصادي(معدني)
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: تجربي