گروه شهرسازی

گروه شهرسازی از گروه های آموزشی دانشکده مهندسی است.

كيومرث  ايراندوست
گروه شهرسازي
دانشكده هنر و معماري
حوزه تحقیق: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
بختيار  بهرامي
گروه شهرسازي
دانشكده هنر و معماري
حوزه تحقیق: .
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
كيومرث  حبيبي
گروه شهرسازي
دانشكده هنر و معماري
حوزه تحقیق: .
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
هوشمند  عليزاده
گروه شهرسازي
دانشكده هنر و معماري
حوزه تحقیق: طراحي شهري
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي