گروه زبان و ادبیات عرب

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زبان و ادبیات عرب

گروه زبان و ادبیات عرب از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

محسن  پیشوایی علوی
گروه:  گروه زبان و ادبیات عرب
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
جمیل  جعفری
گروه:  گروه زبان و ادبیات عرب
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
عبدالله  رسول نژاد
گروه:  گروه زبان و ادبیات عرب
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
هادی  رضوان
گروه:  گروه زبان و ادبیات عرب
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
حسن  سرباز
گروه:  گروه زبان و ادبیات عرب
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
محمد رضا  عزیزی پور
گروه:  گروه زبان و ادبیات عرب
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
احمد  نهیرات
گروه:  گروه زبان و ادبیات عرب
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
شرافت  کریمی
گروه:  گروه زبان و ادبیات عرب
دانشکده:  دانشکده زبان و ادبیات
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری