گروه حسابداری

گروه حسابداری گروه آمار از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

داریوش  اخترشناس
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
محمد امید  اخگر
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
پیمان  امینی
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
رضا  جامعی
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
شادی  حسن زاده
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
رضا  زارعی
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  نظری
زانیار  سجادی
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری