گروه مهندسی برق، قدرت و کنترل

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی برق، قدرت و کنترل

گروه برق از گروه های آموزشی دانشکده مهندسی است.

یزدان  باتمانی
گروه:  گروه مهندسی برق، قدرت و کنترل
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
برمک  بیگ زاده نوعی
گروه:  گروه مهندسی برق، قدرت و کنترل
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
حسن  بیورانی
گروه:  گروه مهندسی برق، قدرت و کنترل
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نیمه تجربی
علی  حسامی نقشبندی
گروه:  گروه مهندسی برق، قدرت و کنترل
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
نوید  رضایی
گروه:  گروه مهندسی برق، قدرت و کنترل
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
قباد  شفیعی
گروه:  گروه مهندسی برق، قدرت و کنترل
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
هادی  طاریمرادی
گروه:  گروه مهندسی برق، قدرت و کنترل
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
مهرداد  غلامی
گروه:  گروه مهندسی برق، قدرت و کنترل
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
هیمن  گل پیرا
گروه:  گروه مهندسی برق، قدرت و کنترل
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
رحمت الله  میرزائی
گروه:  گروه مهندسی برق، قدرت و کنترل
دانشکده:  دانشکده مهندسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی