گروه برق

گروه برق از گروه های آموزشی دانشکده مهندسی است.

يزدان  باتماني
گروه برق
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق- كنترل
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
حسن  بيوراني
گروه برق
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق، كنترل
رتبه علمی: استاد
روش تحقیق: نيمه تجربي
هادي  جهاني راد
گروه برق
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق - الكترونيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
علي  حسامي نقشبندي
گروه برق
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: سيستم هاي قدرت
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
فرزاد  حسين پناهي
گروه برق
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق - مخابرات
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
محمد  رزاقي
گروه برق
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق - الكترونيك
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
نويد  رضايي
گروه برق
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق - قدرت
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
قباد  شفيعي
گروه برق
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
هادي  طاريمرادي
گروه برق
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق - قدرت
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
مهرداد  غلامي
گروه برق
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق-گرايش قدرت
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
محمد  فتحي
گروه برق
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
هيمن  گل پيرا
گروه برق
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق-قدرت
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
رضا  محمدخاني
گروه برق
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق، مخابرات سيستم
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
جمال  مشتاق
گروه برق
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: برق
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نيمه تجربي
رحمت الله  ميرزايي
گروه برق
دانشكده مهندسي
حوزه تحقیق: برق
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تجربي