گروه فیزیک دانشکده بیجار

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه فیزیک دانشکده بیجار

توضیحاتی در مورد این دپارتمان پژوهشی ثبت نشده است!

احسان  جعفری ندوشن
گروه:  گروه فیزیک دانشکده بیجار
دانشکده:  دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
سیده ئه سرین  سیدزاهدی
گروه:  گروه فیزیک دانشکده بیجار
دانشکده:  دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
علی  مرادیان
گروه:  گروه فیزیک دانشکده بیجار
دانشکده:  دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی بیجار
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری