گروه فیزیک

سيده ئه سرين  سيدزاهدي
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه و فني-مهندسي بيجار
حوزه تحقیق: فيزيك نظري
رتبه علمی:
روش تحقیق: نظري
علي  مراديان
گروه فيزيك
دانشكده علوم پايه و فني-مهندسي بيجار
حوزه تحقیق: فيزيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري