گروه زبان و ادبیات عرب

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زبان و ادبیات عرب

گروه زبان و ادبیات عرب از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

محسن  پيشوايي علوي
گروه زبان و ادبيات عرب
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات عربي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
جميل  جعفري
گروه زبان و ادبيات عرب
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: ادبيات عربي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
عبدالله  رسول نژاد
گروه زبان و ادبيات عرب
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات عربي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
هادي  رضوان
گروه زبان و ادبيات عرب
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات عربي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
حسن  سرباز
گروه زبان و ادبيات عرب
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات عربي
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: نظري
محمد رضا  عزيزي پور
گروه زبان و ادبيات عرب
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات عربي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
صادق  فتحي دهكردي
گروه زبان و ادبيات عرب
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: .
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
شرافت  كريمي
گروه زبان و ادبيات عرب
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: زبان و ادبيات عربي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
احمد  نهيرات
گروه زبان و ادبيات عرب
دانشكده زبان و ادبيات
حوزه تحقیق: -
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري