گروه حسابداری

گروه حسابداری گروه آمار از گروه های آموزشی دانشکده ادبیات است.

محمد اميد  اخگر
گروه حسابداري
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: حسابداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
پيمان  اميني
گروه حسابداري
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: حسابداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
رضا  جامعي
گروه حسابداري
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: حسابداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
رضا  زارعي
گروه حسابداري
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: حسابداري
رتبه علمی: مربی
روش تحقیق: نظري
زانيار  سجادي
گروه حسابداري
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: حسابداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري
محمد  نظري پور
گروه حسابداري
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
حوزه تحقیق: حسابداري
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: نظري